Korzyści


Budując Morską Farmę Wiatrową Baltica, chcemy być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Ważne jest dla nas zminimalizowanie wpływu na dziedzictwo przyrodnicze i historyczne lokalnego krajobrazu oraz utrzymywanie otwartego dialogu publicznego ze społecznością lokalną.


Mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości popierają rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce (83%). Według badań przeprowadzonych dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76% respondentów. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju*.

Morska energetyka wiatrowa to ważne źródło energii elektrycznej, które wzmocni niezależność energetyczną Polski. Energia z morskiego wiatru, jak wszystkie własne źródła energii, stała się kluczowa dla budowy i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jak wszystkie odnawialne źródła energii pozwoli także na zmianę miksu energetycznego Polski. Działanie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica pozwoli na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla o szacunkowej liczbie ok. 8 mln ton CO2 rocznie.* Badania świadomości i zachowań ekologicznych dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej), przeprowadzone w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Środowisko

Morska Farma Wiatrowa Baltica wraz z lądową infrastrukturą przyłączeniową została zaprojektowana i będzie zagospodarowana zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.


Jakie działania podjęto, aby zminimalizować wpływ na środowisko lądowej i morskiej infrastruktury?

Gospodarka lokalna

Jakie korzyści przyniesie inwestycja dla społeczności lokalnych?

Nowe inwestycje w gminie Choczewo

W ramach budowy infrastruktury lądowej pod morską farmę wiatrową zaplanowano przebudowę i rozbudowę lokalnej sieci wodociągowej

Impuls dla lokalnej przedsiębiorczości

W trakcie rozwoju Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica pojawi się zapotrzebowanie na lokalne usługi, takie jak zakwaterowanie i gastronomia, co stwarza możliwości dla lokalnego biznesu