Informacja o ochronie prywatności w relacjach biznesowych

Klauzula informacyjna dla kontrahenta Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 Sp. z o.o. oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 Sp. z o.o. oraz jego przedstawiciela (dalej „Kontrahent”)

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) są:

 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49.

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzanie
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu nawiązania oraz prowadzenia współpracy, w tym w ramach realizacji umowy pomiędzy Kontrahentem i Administratorem (dalej „Umowa”):

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania Umowy, której jesteś stroną,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. dokumentowania współpracy, czy wystawiania i przechowywania faktur,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie bieżącej komunikacji w ramach zawarcia i wykonywania Umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaną Umową, czy też potrzebą wykazania określonych faktów, które mają istotne znaczenie dla Administratora.

Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy oraz czas wykonywania obowiązków prawnych, a także do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Umową. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane, w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE (np. PGE Systemy S.A., PGE Baltica Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz podmiotom z Grupy Ørsted (Ørsted Wind Power A/S oraz Orsted Polska Services sp. z o.o.).

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”), czyli krajów innych niż kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone na rzecz Administratora przez PGE Systemy S.A. wykonanie określonych zadań, czy czynności przez wskazany podmiot może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej na informacji temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać od naszego Inspektora Ochrony Danych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego:

 • dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przez przetwarzane przez Administratora, a także uzyskania ich kopii – szczegóły w art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (czyli ich poprawienia jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne – szczegóły w art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (jeśli dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych – szczegóły w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli kwestionują Państwo prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych lub jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Państwa roszczeń – szczegóły w art. 18 RODO),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, czy też wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego – szczegóły w art. 21 RODO).
 • przeniesienia danych do innego administratora (jeśli przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy – szczegóły w art. 20 RODO).

Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (np. zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych), mają Państwo prawo w dowolnym momencie oraz w dowolny sposób wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych
Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Dodatkowe informacje dla przedstawiciela Kontrahenta lub osób kontaktowych w ramach współpracy Kontrahenta z Administratorem.
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Kontrahenta w ramach jego współpracy z Administratorem. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe (takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zaktualizowana w sierpień 2023 r.