Harmonogram

grudzień
listopad
sierpień
luty
styczeń

PGE Baltica przeprowadziła warsztaty informacyjne Suppliers day dla zainteresowanych współpracą dostawców produktów i usług dla PGE Baltica oraz spółek projektowych – Elektrowni Wiatrowych Baltica 3, Baltica 2 i Baltica 1. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób reprezentujących ponad 200 polskich i zagranicznych podmiotów – głównie firmy z branży offshore i przedsiębiorstwa przemysłowe.

 

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy zainstalowanej 1498 MW. Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej Choczewo, która jest planowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zgodnie z uzgodnionym w tym roku przez Prezesa URE Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2021-2030.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny

- Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie technicznym w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla dwóch morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.

Zadaniem ekspertów z PIG-PIB jest wspieranie PGE Baltica w tym bardzo istotnym etapie realizacji inwestycji, jakim są morskie badania geologiczne. Współpraca obejmuje przede wszystkim identyfikację uwarunkowań geologicznych terenów morskich i lądowych, na których powstaną obiekty i elementy instalacji morskich farm wiatrowych.

 

W listopadzie PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3.

Analiza ryzyka związanego z UXO to jeden z istotnych elementów etapu przygotowującego do budowy morskich farm przez PGE na Bałtyku. Dzięki jej przeprowadzeniu zostaną zdefiniowane potencjalne zagrożenia wynikające z obecności powojennych niewybuchów na dnie morskim. Na podstawie analizy Ordtek Limited przygotuje również strategię ograniczania ryzyka dla projektów morskich elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.

W lutym 2020 roku zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW.