Harmonogram

grudzień
listopad
sierpień
luty
styczeń

PGE Baltica przeprowadziła warsztaty informacyjne Suppliers day dla zainteresowanych współpracą dostawców produktów i usług dla PGE Baltica oraz spółek projektowych – Elektrowni Wiatrowych Baltica 3, Baltica 2 i Baltica 1. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób reprezentujących ponad 200 polskich i zagranicznych podmiotów – głównie firmy z branży offshore i przedsiębiorstwa przemysłowe.

 

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy zainstalowanej 1498 MW. Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej Choczewo, która jest planowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zgodnie z uzgodnionym w tym roku przez Prezesa URE Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2021-2030.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny

- Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie technicznym w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla dwóch morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.

Zadaniem ekspertów z PIG-PIB jest wspieranie PGE Baltica w tym bardzo istotnym etapie realizacji inwestycji, jakim są morskie badania geologiczne. Współpraca obejmuje przede wszystkim identyfikację uwarunkowań geologicznych terenów morskich i lądowych, na których powstaną obiekty i elementy instalacji morskich farm wiatrowych.

 

W listopadzie PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3.

Analiza ryzyka związanego z UXO to jeden z istotnych elementów etapu przygotowującego do budowy morskich farm przez PGE na Bałtyku. Dzięki jej przeprowadzeniu zostaną zdefiniowane potencjalne zagrożenia wynikające z obecności powojennych niewybuchów na dnie morskim. Na podstawie analizy Ordtek Limited przygotuje również strategię ograniczania ryzyka dla projektów morskich elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.

W sierpniu 2020 roku PGE Baltica uruchomiła postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3. Uruchomieniu procedury zakupowej towarzyszyło spotkanie informacyjne dla potencjalnych wykonawców, podczas którego oferentom zostały wyjaśnione m.in. zasady korzystania z Systemu Zakupowego Grupy PGE. W spotkaniu wzięło udział około 10 podmiotów polskich i zagranicznych. Zakończenie postępowania planowane jest w 2021 roku.

Więcej informacji: https://www.gkpge.pl/pge-baltica/aktualnosci/grupa-pge-organizuje-telekonferencje-dla-oferentow-w-postepowaniu-publicznym-na-badania-dna-morskiego

W lutym 2020 roku zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

 

PGE Baltica podpisała list intencyjny z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) dotyczący wsparcia dla PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Dokument przewiduje m.in. wymianę informacji, doświadczeń oraz fachowej wiedzy związanej z rozpoznaniem geologicznym niezbędnym do budowy morskich farm wiatrowych wraz z przyłączami do stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na lądzie.

24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW.